3
min read

ZignSec ska öka expansionstakten på snabbväxande RegTech-marknad

Published on
June 26, 2023

Med samhällets ökade digitalisering ställs också högre regulatoriska krav på digital verifiering och kundkännedom. Det svenska RegTech-bolaget ZignSec har utvecklat en global plattform för detta ändamål och planerar nu att expandera genom försäljning och kundtillväxt.

Vi har etablerat ett starkt varumärke på en marknad i kraftig tillväxt. Med vår plattform kan kunden sköta sin onboarding av kunder med full kontroll på regelefterlevnad och åtgärder mot penningtvätt. Att vi kan erbjuda en global lösning och samtidigt skräddarsy produkten vid behov är en stor styrka, säger Glenn Mac Donald som är nytillträdd vd för ZignSec.

Läs mer om ZignSecs företrädesemission här

Stora referenskunder skapar legitimitet

ZignSec har sedan 2015 utvecklat sitt RegTech erbjudande och har sedan förra året stora referenskunder som Deutsche Bank och Wise samt ett partneravtal med Mastercard. Utöver finansbolag används bolagets tjänster av aktörer inom igaming, e-handel och delningsekonomin. Produkten består av alltifrån lösningar för KYC (Know Your Client) och KYB (Know Your Business) till säkerhetslösningar som detektering av bedrägeriförsök. Plattformen är en så kallad SaaS-lösning, vilket innebär att ZignSec får återkommande intäkter från licens- och transaktionsavgifter.

Att vår plattform kan implementeras globalt är en stor styrka när vi går mot större kunder. Men kunden kan även välja enstaka moduler och växa med systemet i takt med att man går in på nya marknader. SaaS-modellen  gör att vi kan ha stor förutsägbarhet vad gäller återkommande intäkter, säger Glenn Mac Donald.

SaaS-modell och omorganisation ska skapa lönsam tillväxt

ZignSec har växt kraftigt såväl organiskt som via förvärv under senare år. Framöver kommer fokus ligga mer på lönsamhet samt att nå positivt operativt kassaflöde, vilket SaaS-modellen och en omorganisation ska säkerställa.

Vi kommer fokusera på att bättre integrera bolagets olika delar och samtidigt investera i en ökad säljstyrka för att nå ut till nya kunder. Dessutom måste vi ständigt vidareutveckla produktplattformen för att ligga i teknisk framkant.

Enligt Glenn Mac Donald finns det en rad faktorer som talar för att bolaget kommer utvecklas väl framöver.

Vår underliggande marknad förväntas växa med cirka 22 procent per år fram till 2026, drivet av ökade regulatoriska krav gällande kundkännedom och fortsatt kraftigt ökad digitalisering. Marknaden är naturligtvis konkurrensutsatt, men vi har ett starkt erbjudande som är verifierat av mycket krävande kunder. Vi är övertygade om att vi med de investeringar som nu planeras snabbt kommer kunna skala upp och ta betydande marknadsandelar. Dessutom kommer vi genom högre organisatorisk effektivitet kunna säkerställa ett positivt kassaflöde under nästa år.

För att möta en förväntat kraftigt ökad efterfrågan på bolagets produkter och tjänster och samtidigt säkerställa att bolaget har kapital för framtida tillväxt, siktar ZignSec på att ta in 26,2 miljoner i en företrädesemission. Pengarna ska primärt användas till att finansiera betalning av tilläggsköpeskilling relaterad till förvärvet av Wyzer Limited, investeringar i sälj- och marknadsföringsaktiviteter samt utveckling av teknisk plattform och portal.

Ladda ned informationsmemorandum för emissionen här

Emissionen i sammandrag

  • Företrädesemission av högst 26 779 972 aktier motsvarande, vid full teckning, en total emissionslikvid om cirka 26,2 MSEK före emissionskostnader.
  • Teckningsförbindelser om totalt cirka 7,0 MSEK har erhållits från styrelsen och strategiska aktieägare i bolaget. Garantiåtaganden om totalt cirka 12,7 MSEK har erhållits från ett antal externa investerare. Företrädesemissionen är således säkerställd till cirka 75 procent genom teckningsförbindelser och garantiåtaganden.
  • För varje befintlig aktie som innehas på avstämningsdagen erhålls i Företrädesemissionen en (1) teckningsrätt. Innehav av två (2) teckningsrätter berättigar till teckning av en (1) ny aktie.
  • Teckningskurs om 0,98 SEK per aktie.
  • Avstämningsdag för Företrädesemissionen är den 20 juni 2023, sista dag för handel inklusive rätt att erhålla teckningsrätter var den 16 juni 2023 och första dag för handel exklusive rätt att erhålla teckningsrätter var den 19 juni 2023.
  • Teckningsperioden för Företrädesemissionen förväntas börja den 22 juni 2023 och avslutas den 6 juli 2023.

Invest in the future of RegTech

There are great things on the horizon for the ZignSec Group - be along for the ride.